HD 2080
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2081
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2082
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2083
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2084
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2085
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2093 - Lançamento
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2096 - Lançamento
32x57,5 - PEI: Revestimento

HD 2098 - Lançamento
32x57,5 - PEI: Revestimento

Ice
39x75,5 (RT) - PEI: 4

Ice Cube
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Ice Matte
39x75,5 (RT) - PEI: 4

Ice Wave
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento

Lisboa
39x75,5 (RT) - PEI: 3

LUNAR
32x57,5 - PEI: Revestimento

Luxor
39x75,5 (RT) - PEI: Revestimento